Search
Close this search box.

Aanvraag overig

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. Bekendmaking voornemen tot verkoop gemeentegrond aan de Mizar te Klazienaveen

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een overig verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Bekendmaking voornemen tot verkoop gemeentegrond aan de Mizar te Klazienaveen

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Kenmerk: 357360-2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen is voornemens een koopovereenkomst te sluiten met Cargotel Nederland B.V. Gevestigd te Leeuwarden. Voor de verkoop van de kavel met een oppervlakte van circa 21.881 m² en is in rode arcering aangegeven op de bijgaande situatietekening, genummerd 288-G-2022 (‘het perceel’) Plaatselijk bekend: perceel aan Mizar te Klazienaveen, bedrijventerrein de Pollux II te Klazienaveen. Kadastraal bekend: gemeente Emmen, sectie AE, nummer 2632 Cargotel Nederland B.V. enige serieuze gegadigde: De Hoge Raad heeft in het zogenoemde Didam-arrest bepaald dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak privaatrechtelijk wil uitgeven, aan (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn. Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gemeente Emmen is van oordeel dat Cargotel Nederland B.V. in dit geval de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de koop van het perceel. De gemeente komt tot dat oordeel op basis van de volgende overwegingen: In 2019 sloot de gemeente te goeder trouw een optieovereenkomst met Cargotel Nederland B.V. Dit gebeurde enkele jaren vóór de voornoemde uitspraak van de Hoge Raad, in een tijd waarin de gemeente zich vrij voelde om één-op-één te onderhandelen met een marktpartij. De volgende afweging werd indertijd gemaakt: Cargotel Nederland B.V. heeft als enige uit eigen beweging een concreet plan ontwikkeld dat past binnen het bestemmingsplan en heeft hiertoe al de nodige investeringen gedaan. Het plan zal geheel voor eigen rekening en risico van Cargotel Nederland B.V. worden ontwikkeld en gerealiseerd en komt tegemoet aan de navolgende doelstellingen. a. Met de voorgenomen ontwikkeling van Cargotel Nederland B.V. wordt bijgedragen aan de gemeentelijke doelstelling tot het realiseren van duurzame structurele werkgelegenheid. b. Cargotel Nederland B.V. is voldoende kapitaal krachtig om het project op een efficiënte en tijdige wijze uit te voeren. Op basis van de huidige stand van de jurisprudentie heeft de gemeente een afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen van potentiële gegadigden en anderzijds het gerechtvaardigde vertrouwen van Cargotel dat de gemeente de optieovereenkomst zal naleven. De gemeente is, mede gelet op de jurisprudentie, van oordeel dat het vertrouwensbeginsel in het onderhavige geval zwaarder dient te wegen. Bezwaar tegen het voornemen Indien u zich niet kunt verenigen met het voornemen de percelen aan Cargotel Nederland B.V. te gunnen, dan dient u dit binnen 30 kalenderdagen na dagtekening ondubbelzinnig kenbaar te maken bij de gemeente Emmen. Een reactie dient te worden gericht aan Team Economie en dient per mail te worden ingediend via het mailadres d.koops@emmen.nl met vermelding van het zaaknummer: 192888-2019. Het bezwaar tegen het voornemen tot gunning dient gepaard te gaan met onderbouwing waarom gegadigde meent dat hij, evenals Cargotel Nederland B.V., als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Deze onderbouwing dient (mede) gebaseerd te zijn op voornoemde overwegingen c.q. selectiecriteria. De gestelde termijn van 30 dagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt en acht de gemeente zich vrij om een koopovereenkomst met Cargotel Nederland B.V. te sluiten. De gemeente en de potentiële koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen