Search
Close this search box.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. GEMEENTEBLADGemeente Emmen – Verkeersbesluit reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij De Wieken 64 te Klazienaveen (zaaknummer: 306372-2022).

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Verkeer | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Emmen – Verkeersbesluit reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij De Wieken 64 te Klazienaveen (zaaknummer: 306372-2022).

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gelet op:•de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;•het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen.Overwegende:•een verkeersbesluit nemen we voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens die in artikel 12 van het BABW zijn genoemd (artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994);•het verkeersbesluit maken we bekend in het Gemeenteblad (artikel 26 BABW);•de gemeente Emmen beheert de weg waar dit besluit over gaat.•het is verboden om te parkeren op een andere wijze of met een ander doel dan op het verkeersbord of onderbord is aangegeven (artikel 24 RVV1990).•onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen wordt in dit besluit verstaan auto’s die aangedreven worden door een elektromotor en minimaal 50 km elektrisch kunnen rijden op één acculading óf een accucapaciteit van 9kWh hebben.Uit het oogpunt van:•het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;•het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.Is het gewenst omde aanvraag voor het realiseren van een oplaadpaal voor elektrische auto’s in de omgeving van De Wieken 64 te Klazienaveen te verlenen.MotiveringElektrische auto's dragen bij aan een schone lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan openbare laadpalen. In totaal worden in Drenthe en Groningen 1000 extra laadpalen geplaatst. Dit is een project van de provincies Groningen en Drenthe en een aantal gemeenten waaronder Emmen. Door het vergroten van het aantal laadpalen die voor iedereen te gebruiken zijn, willen we bijdragen aan de omslag naar elektrisch rijden.Niet iedereen beschikt over een eigen oprit of parkeerplaats. Daarom kunnen bewoners en werkenden onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpaal bij een openbare parkeerplaats. Het is nodig om de parkeerplaatsen bij de laadpaal te reserveren voor het opladen. Er mogen dan geen auto’s worden geparkeerd die worden aangedreven door een brandstofmotor. Dit maximaliseert het gebruik van de locatie en stimuleert om elektrisch te rijden.Belangenafweging De gemeente Emmen hanteert bepaalde criteria wanneer wordt gezocht naar een locatie voor een laadpaal. Deze criteria zijn terug te vinden in de ‘Plaatsingsleidraad openbare laadinfrastructuur Gemeente Emmen’. Op basis van deze plaatsingsleidraad is bij de parkeervakken nabij De Wieken 64 te Klazienaveen een geschikte locatie gekozen om een laadpaal te plaatsen.Een oplaadpaal heeft twee aansluitingen voor het opladen van een voertuig. Bij een oplaadpaal worden daarom twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen worden niet op kenteken gereserveerd. Iedereen met een elektrische auto mag er gebruik van maken. Dit kan de aanvrager zijn, maar ook een bezoeker of een buurtbewoner. De parkeerplaats wordt dus geen gereserveerde parkeerplaats voor de aanvrager van de laadpaal.Het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen heeft tot gevolg dat er twee parkeerplaatsen minder zijn voor conventionele/niet-elektrische voertuigen. Dat er sprake is van een hoge parkeerdruk is geen reden om de laadpaal niet te plaatsen. Elektrische auto’s moeten immers worden opgeladen. Wel houden we met de hoge parkeerdruk rekening door eerst één parkeerplaats te reserveren voor het opladen. De andere parkeerplaats reserveren we bij een duidelijke toename van het gebruik van de laadpaal.Als gemeente begrijpen wij dat de verandering van parkeerplaatsen vervelend kan zijn. Maar we zien tegelijkertijd het algemeen belang van het stimuleren van elektrisch rijden. Dat betekent dat we afwegingen moeten maken en soms besluiten moeten nemen waar niet iedereen het mee eens is. GehoordOvereenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.BesluitWe besluiten om:1.twee parkeervakken, bij de laadpaal aan De Wieken (nabij huisnummer 64) te Klazienaveen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. 2.deze maatregel uit te voeren door plaatsing van het verkeersbord model E4 voorzien van een onderbord met de tekst “alleen opladen elektrische voertuigen” zoals aangegeven in de bijbehorende situatietekening.3.één parkeervak daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen en het tweede parkeervak pas in te richten bij een duidelijke toename van het gebruik van de laadpaal.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen