Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag verkeersbesluit

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. Gemeente Emmen – Verzamelverkeersbesluit instellen laadplaatsen voor elektrische voertuigen (7 locaties).

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een verkeersbesluit verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Gemeente Emmen – Verzamelverkeersbesluit instellen laadplaatsen voor elektrische voertuigen (7 locaties).

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Zaak: 137835–2024 Gelet op: •de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht; •het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen. Overwegende: •we nemen een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens (artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994); •dit verkeersbesluit maken we bekend in het Gemeenteblad (artikel 26 BABW); •de gemeente Emmen beheert de weg waar dit besluit over gaat. •het is verboden om te parkeren op een andere wijze of met een ander doel dan op het verkeersbord of onderbord is aangegeven (artikel 24 RVV1990). •onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen wordt in dit besluit verstaan auto’s die aangedreven worden door een elektromotor en minimaal 50 km elektrisch kunnen rijden op één acculading óf een accucapaciteit van 9kWh hebben. Uit het oogpunt van: •het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Is het gewenst om Laadpalen te plaatsen in het centrum van Emmen en Klazienaveen en het gebruik van deze laadpalen te maximaliseren. Motivering Nederland schakelt over op duurzaam vervoer: in 2050 is alle vervoer emissieloos. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat alle nieuwe auto’s vanaf 2030 elektrisch zijn. Elektrische auto’s moeten worden opgeladen. Daarom mag laadinfrastructuur geen belemmering vormen voor de uitrol van elektrisch rijden. Openbare laadpalen staan veelal op gemeentegrond waardoor we een belangrijke rol spelen in de uitrol van openbare laadinfrastructuur. Laadpaalkaart We hebben een digitale laadpaalkaart opgesteld met daarop mogelijke locaties voor openbare laadpalen. Het uitgangspunt van de laadpaalkaart is om te komen tot een goede spreiding en een dekkend netwerk, zodat het aanbod van openbare laadpalen mee kan groeien met de toenemende vraag. Bij deze mogelijke locaties is gekozen voor bestaande parkeergelegenheden, waarbij rekening is gehouden met de volgende plaatsingscriteria: Openbare laadpalen worden uitsluitend op grond geplaatst dat in eigendom is van de gemeente of van de Provincie Drenthe. Bij een laadpaal kunnen twee auto’s gelijktijdig laden. De laadpaal wordt bij voorkeur bij de twee buitenste parkeervakken van de parkeerrij geplaatst. Dit verduidelijkt de verkeerssituatie voor iedereen. De laadpalen worden op korte afstand van het Nederlands distributienet geplaatst. Dit drukt de kosten wat de rendabiliteit van het laadnetwerk ten goede komt. Het is nodig om de parkeerplaatsen bij de laadpalen te reserveren voor het opladen. Er mogen dan geen auto’s worden geparkeerd die worden aangedreven door een brandstofmotor. Dit maximaliseert het gebruik van de locatie en stimuleert om ook elektrisch te rijden. Verder zijn de locaties neutraal gekozen. Aanvraag door gemeente De gemeente heeft de plaatsing en exploitatie van openbare laadpalen aanbesteed. Bewoners en werkenden kunnen onder voorwaarden in het webportaal www.laadpaalnodig.nl/emmen een aanvraag indienen om een laadpaal te laten plaatsen in de buurt. Ook de gemeente kan laadpalen aanvragen als dat vanuit maatschappelijk belang nodig wordt bevonden. De concessiehouder Equans handelt de aanvragen verder af. Daarvoor gebruikt de concessiehouder de laadpaalkaart. In het centrum van Emmen en Klazienaveen wonen en werken veel mensen en er komen veel bezoekers van buiten onze regio. Ook rijden ondernemers en vertegenwoordigers steeds vaker elektrisch. We zien dat de laadpalen in het centrum van Emmen en Klazienaveen frequent worden gebruikt door veel unieke gebruikers. Daarom heeft de gemeente zeven locaties op de laadpaalkaart aangevraagd. Extra laadpalen vergroten de kans op een vrije laadplaats en bevorderen het sociaal en economisch functioneren van de beide centrumgebieden. Verder zorgen deze extra laadpalen ervoor dat bezoekers met een gevulde accu huiswaarts kunnen keren (goed gastheerschap). Belangenafweging Elektrische auto's dragen bij aan een schone lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. De transitie naar elektrisch en emissievrij rijden, draagt dan ook bij aan het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte (negatieve) gevolgen voor het milieu. Onvoldoende beschikbaarheid van openbare laadvoorzieningen vormt een belemmering voor de snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland. Om elektrische voertuigen op te kunnen laden is het belangrijk dat er voldoende laadpalen beschikbaar zijn. Daarentegen kan dit verkeersbesluit ook nadelige gevolgen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld doordat het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de directe omgeving van de aangewezen locatie afneemt voor niet-elektrische voertuigen, of voor voertuigen die niet hoeven op te laden. Hierdoor moeten bestuurders van die voertuigen mogelijk langer zoeken naar een vrije parkeerplaats, dan wel verder van een bestemming af parkeren. Een toename van de parkeerdruk is geen reden om deze laadpaal niet te plaatsen. De parkeerdruk is op heel veel plekken in onze gemeente hoog. Als laadpalen alleen geplaatst kunnen worden op locaties waar de parkeerdruk laag is, dan kunnen we niet voldoende laadpalen plaatsen. Zowel in het centrum van Emmen als in het centrum van Klazienaveen zijn meerdere parkeerterreinen gelegen met tientallen parkeerplaatsen. De druk als gevolg van het wegvallen van algemene parkeerplaatsen kan daardoor over vele parkeerplaatsen worden verdeeld. Dat er mogelijk alternatieve locaties zijn waar de laadpaal kan worden geplaatst, maakt niet dat de gekozen locatie onrechtmatig zijn. Openbare parkeergelegenheden zijn en worden geen privé parkeergelegenheden. Er wordt daarom geen rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van elektrische rijders of van niet-elektrische rijders. We begrijpen dat de verandering van parkeerplaatsen vervelend kan zijn. Maar het is nodig om aan het belang van het creëren van een elektrische oplaadstructuur doorslaggevende betekenis toe te kennen. Een besluit dat in het algemeen belang wordt genomen kan een individu negatief treffen. Maar de nadelige gevolgen van de te nemen verkeersmaatregelen zijn niet onevenredig in verhouding tot de met dit verkeersbesluit te dienen verkeersbelangen. Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland. Besluit Door plaatsing van het verkeersbord model E8c met onderbord OB504, reserveren we twee parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen nabij de volgende adressen: Emmen-centrum 1.Van Schaikweg 22 2.Esweg 6 3.Esweg 6 4.Esweg 6 5.Weerdingerstraat 284 Klazienaveen 6.Meridiaan 27 D 7.Pastoor Jongeriusstraat 16 Ter verduidelijking van dit besluit is van elke locatie een tekening opgenomen in bijlage 1 dat onderdeel uitmaakt van dit besluit.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen